پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس:

پیگیری کمیسیون‌قضایی‌مجلس‌دهم برای حذف‌مجازات‌اعدام از قانون‌ مبارزه‌باموادمخدر/قوانین مرتبط با موادمخدر باید بازنگری شود

امروزه برخوردمان درحوزه موادمخدر برخورد با معلول ها بوده است درحالی که باید با علت ها برخورد کنیم؛ ما زمانی می توانیم به مجازات اعدام در قانون مبارزه با موادمخدر افتخار کنیم که این قانون بتواند ریشه های مافیایی موادمخدر را بخشکاند.

۱۳۹۵-۰۴-۰۹ کد خبر: 1633

تربيت بيش از 200 مربي مبلغ پيشگيري از اعتياد در قم

به بیش از 2 هزار نفر مبلغ مدرک ارائه دادند که مدارک آنها در سامانه ثبت شده است. حدود 200 نفر مبلغ در عرصه اعتیاد برای اعزام تخصصی شناسایی شدند و همچنین آموزش‌هایی به 250 تا 300 مبلغ در عرصه خانواده ارائه شد.

۱۳۹۶-۰۲-۲۴ کد خبر: 2150