پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
با تسریع مداخلات اورژانس‌اجتماعی در بیمارستانها صورت می‌گیرد:

الزام بیمارستانها به ارجاع پرونده «کودکان معتاد» و «کودک‌آزاری» به بهزیستی

به محض ورود نوزادان و کودکان معتاد و یا مشکوک به اعتیاد به بیمارستان ها در کوتاه ترین زمان ممکن و پیش از پایان فرآیند درمان ، مداخلات اورژانس اجتماعی آغاز خواهد شد.

۱۳۹۵-۰۴-۰۵ کد خبر: 1621

آیا درست نشانه گرفته ایم؟

۱۳۹۶-۰۱-۱۶ کد خبر: 2091