پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
معاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی کشور:

طرح تحول نظام ساماندهی معتادان متجاهر آغاز شد/مسئولیت جمع آوری با بهزیستی نیست

رابطان نیروی انتظامی برای شناسایی و هدایت معتادان متجاهر باید افرادی مشخص و ثابت بوده و آموزش های خاصی در راستایی دستیابی به اهداف موردنظر، فراگرفته و با تیم درمان و غربالگری بهزیستی جهت شناسایی و ارجاع، هماهنگی های لازم را داشته باشند.

۱۳۹۵-۱۲-۲۳ کد خبر: 2080

مسئول طرح تحول نظام مدیریت و سامان دهی معتادان متجاهر و بی خانمان:

طرح ساماندهی معتادان متجاهر در 6 استان درحال اجراست

افرادتحت پوشش طرح تحول نظام مدیریت وساماندهی معتادان متجاهر بدون سرپناه بعد از دوره مرکز توانمند سازی و جامعه پذیری به مراکز خدمات تکمیلی و تخصصی،حرفه آموزی و آماده سازی شغلی،خانه های میان راهی بهبودیافتگان و مسکن و اشتغال بهبود یافتگان می روند.

۱۳۹۶-۰۴-۲۰ کد خبر: 2216