پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
در میزگرد «مصلحت‌اندیشی و انتخاب راه‌حل‌های میانه در مدیریت اعتیاد» عنوان شد:

اعتیاد موضوعی اجتماعی است؛ سیاسی مدیریتش نکنیم

اگر باورداشته باشیم مباحث اجتماعی موضوعی تخصصی است،درآن صورت متخصصان بایدمدیریت این حوزه رابر عهده داشته باشندحال‌آنکه می‌بینیم که سیاسی‌ترین وزارت خانه‌مان یعنی وزارت کشور مسئول یک موضوع خیلی تخصصی یعنی اعتیاد است درحالی‌که این موضوع اصلاً سیاسی نیست.

۱۳۹۵-۱۱-۱۳ کد خبر: 2010

با هدف قطع رابطه قاچاقچی و معتاد صورت گرفت:

موافقت مراجع تصمیم‌گیر با پیشنهاد توزیع دولتی موادمخدر

اگرمنظور این پیشنهاداین است که دولت جای قاچاقچی‌ها رابگیردواز قاچاقچی جنس بخردو توزیع کند که کار بسیارغیرمنطقی است اگرهم قراراست دولت خودش موادتهیه و توزیع کندتادست قاچاقچی راکوتاه کند اکنون نیز همین قانون و مقررات است اماقاچاقچی کار خودش را انجام می دهد.

۱۳۹۶-۰۴-۳۱ کد خبر: 2231