پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما

تربيت بيش از 200 مربي مبلغ پيشگيري از اعتياد در قم

به بیش از 2 هزار نفر مبلغ مدرک ارائه دادند که مدارک آنها در سامانه ثبت شده است. حدود 200 نفر مبلغ در عرصه اعتیاد برای اعزام تخصصی شناسایی شدند و همچنین آموزش‌هایی به 250 تا 300 مبلغ در عرصه خانواده ارائه شد.

۱۳۹۶-۰۲-۲۴ کد خبر: 2150