پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
رواج مصرف یک مخدر جدید در بین جوانان:

داستان تلخ «گل»

تا امروز مقامات رسمی ورود روانگردان های جدید به کشور را تائید نکرده اند اما خبرهای غیررسمی که مبتنی است بر رصد برخی پژوهشگران و درمانگران اعتیاد از بازار مصرف روانگردان ها، از نفوذ مویرگی برخی از انواع جدید در ایران حکایت دارد.

۱۳۹۴-۰۸-۰۵ کد خبر: 824